Algemene voorwaarden

Besloten vennootschap met gewone structuur GetOn B.V. (hierna: GetOn) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68687109 en is gevestigd aan Vredenburg 40 (3511BD) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Gebruiker tot het verrichten van Diensten door GetOn.

3. Diensten: De dienstverlening van GetOn bestaat uit het ter beschikking stellen van een besloten online omgeving waarop (online) coaching en diverse cursussen op het gebied van online ondernemen, marketing en sales worden gegeven. Tevens biedt de besloten community de mogelijkheid om in contact te komen met andere Gebruikers.

4. Dienstverlener: GetOn B.V. die Diensten aan Gebruikers aanbiedt.

5. Gebruiker: de natuurlijke- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die GetOn heeft aangesteld, projecten aan GetOn heeft verleend voor Diensten die door GetOn worden uitgevoerd, of waaraan GetOn een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en GetOn, alsmede voorstellen van GetOn voor Diensten die door GetOn aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door GetOn waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van GetOn, elke Overeenkomst tussen GetOn en Gebruiker en op elke dienst die door GetOn wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Gebruiker de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal GetOn aan Gebruiker aangeven op welke wijze Gebruiker de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met GetOn is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Gebruiker.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 Gebruiker 2 BW is expliciet uitgesloten.

8. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

9. In het geval GetOn niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door GetOn gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.

2. GetOn is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Gebruiker schriftelijk wordt bevestigd. Niettemin heeft GetOn het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Gebruiker om een voor GetOn gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Gebruiker in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het aanbod van GetOn zijn in beginsel indicatief en geven Gebruiker bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van GetOn heeft aanvaard door zich aan te melden op de website van GetOn en GetOn deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

2. GetOn heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. GetOn is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

4. Voor Gebruiker is het herroepingsrecht uitgesloten, aangezien Gebruiker per direct toegang krijgt tot de online omgeving.

Artikel 5 – Duur van het de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die GetOn van Gebruiker verkrijgt.

2. Een Overeenkomst kan maandelijks of jaarlijks worden aangegaan voor een bepaalde periode in de vorm van een lidmaatschap. Het jaarlijks lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de overeengekomen periode in de online omgeving. Het maandelijks lidmaatschap kan maandelijks opgezegd worden in de online omgeving.

3. Zowel Gebruiker als GetOn kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker.

4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover GetOn ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Zowel Gebruiker als GetOn kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is GetOn nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. GetOn zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. GetOn staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. De Overeenkomst op basis waarvan GetOn de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door GetOn aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. GetOn heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is GetOn niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor GetOn, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. GetOn is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt GetOn Gebruiker tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is GetOn aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Gebruiker niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door GetOn of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Gebruiker komen, sprake is van vertraging heeft GetOn recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Gebruiker.

8. De Diensten van GetOn zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder. GetOn wenst uitdrukkelijk te vermelden dat gebruikers jonger dan 18 jaar niet op de website van GetOn worden toegelaten. Ook verzamelt GetOn niet bewust persoonlijke informatie van gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar. In het geval Gebruiker vermoedt dat een gebruiker jonger dan 18 jaar is, kan Gebruiker dit melden bij GetOn.

9. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. GetOn geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van de Overeenkomst.

10. GetOn is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van Gebruikers jegens elkaar tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via de website.

Artikel 7 – Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker is verplicht alle door GetOn verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat GetOn niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Gebruiker.

2. GetOn is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Gebruiker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is GetOn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door GetOn voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst

3. GetOn kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is GetOn gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Gebruiker. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Gebruiker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan GetOn.

Artikel 8 – Adviezen

1. GetOn kan bepaalde adviezen op het gebied van online ondernemen, marketing en sales.  De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GetOn de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

2. De door GetOn verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

3. Gebruiker is op eerste verzoek van verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de adviezen van GetOn kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Gebruiker. Gebruiker staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie. 

4. Gebruiker zal GetOn schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Gebruiker aandacht wenst.

Artikel 9 – Coaching en/of cursus

1. GetOn kan een online coaching en/of cursus op het gebied van online ondernemen, marketing en sales verzorgen voor Gebruiker.

2. De sessie kan online worden verzorgd. De inhoud van de door GetOn aangeboden sessie en de gedurende de sessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal GetOn de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De sessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Gebruiker alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).

3. Het is Gebruiker toegestaan om de coachingsessie tot 48 uur voor aanvang van de sessie te verplaatsen of te annuleren. Bij een ‘no-show’ of een te late annulering is GetOn gerechtigd om 50% van de kosten in rekening te brengen bij Gebruiker. Indien Gebruiker een lid is vervalt de inbegrepen sessie voor die maand bij een ‘no-show’.

Artikel 10 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen. Alle betalingen vinden plaats op basis van vooruitbetaling. Gebruiker dient het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.

2. GetOn voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is bij een lidmaatschap onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van GetOn. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het lidmaatschap met GetOn aan Gebruiker ter beschikking gesteld. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is GetOn gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen en/of het gebruik van de GetOn website op te schorten, dan wel te beëindigen.

4. Gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

5. GetOn is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven te verhogen conform de geldende inflatie tarieven.

6. Indien een periodieke betalingsverplichting met Gebruiker is overeengekomen, is GetOn gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 1 maand. Gebruiker heeft het recht om de Overeenkomst met GetOn te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.

7. De betaling kan door middel van een maandelijkse automatische incasso geschieden waar Gebruiker door ondertekening van de machtiging expliciet toestemming voor heeft verleend.

8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Gebruiker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 – Incassobeleid

1. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Gebruiker van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal GetOn zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien GetOn meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging     

1. GetOn gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal GetOn de betrokkene hierover informeren.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van GetOn verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Gebruiker GetOn tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst

3. Indien GetOn op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. GetOn heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Gebruiker nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor GetOn gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. GetOn is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Gebruiker in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Gebruiker schriftelijk worden bevestigd.

3. GetOn is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Gebruiker voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Gebruiker verplicht om GetOn te vergoeden voor elk financieel verlies dat GetOn lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Gebruiker.

Artikel 14 – Overmacht

1. GetOn is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van GetOn wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van GetOn, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker of diens derden aan GetOn zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van GetOn of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van GetOn buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Gebruiker worden betaald. GetOn is niet verplicht om Gebruiker te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van GetOn, is GetOn uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Gebruiker GetOn binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en GetOn deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat GetOn in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van Diensten door GetOn leidt tot aansprakelijkheid van GetOn, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens GetOn. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. GetOn sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. GetOn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Gebruiker vrijwaart GetOn voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door GetOn geleverde Diensten, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van GetOn.

5. Enige door GetOn opgeleverde adviezen en/of voorstellen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van GetOn.

6. De inhoud van het opgeleverde advies en/of voorstel van GetOn is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen en/of voorstellen van GetOn opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies en/of voorstel komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies en/of voorstel van GetOn. GetOn is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. GetOn staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GetOn verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van GetOn vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GetOn binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van GetOn.

Artikel 16 – Geheimhouding

1. GetOn en Gebruiker verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Gebruiker aan GetOn bekend gemaakt is en/of op andere wijze door GetOn is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door GetOn opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Gebruiker. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht GetOn steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Gebruiker verstrekt.

3. Indien GetOn op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en GetOn zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is GetOn niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Gebruiker geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door GetOn aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van GetOn vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Gebruiker zal GetOn vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van GetOn is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen GetOn en Gebruiker ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van GetOn waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij GetOn en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van GetOn worden overgedragen aan Gebruiker, is GetOn gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van GetOn rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van GetOn. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door GetOn opgeleverde zaken, dient GetOn expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van GetOn rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan GetOn verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan GetOn zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Gebruiker vrijwaart GetOn van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Gebruiker vrijwaart GetOn voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Gebruiker vrijwaart GetOn voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan GetOn verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 19 – Algemeen

Door gebruik te maken van de GetOn website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de GetOn website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt GetOn Gebruiker deze GetOn website verder niet te gebruiken. GetOn raadt iedereen aan die gebruik maakt van de GetOn website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de GetOn website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat GetOn door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens de online omgeving onder verstaan.

Artikel 20 – Gebruik van de GetOn website

1. GetOn spant zich in de GetOn website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de GetOn website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.

2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de GetOn website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker GetOn onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. GetOn kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 21 – Verplichtingen bij het gebruik van de GetOn website

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de GetOn website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de GetOn website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de GetOn website:

  • om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de GetOn website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
  • op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
  • het kopiëren van (onderdelen van) de GetOn website van GetOn;
  • om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van GetOn.

2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is GetOn gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. GetOn komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de GetOn website te ontzeggen en/of het gebruik van de GetOn website te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de GetOn website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met GetOn. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

9.  GetOn is gerechtigd om het account te blokkeren dan wel de Overeenkomst te beëindigen indien Gebruiker achttien maanden lang niet heeft ingelogd. Voordat de Overeenkomst wordt beëindigd zal GetOn Gebruiker hieromtrent een herinneringsmail versturen.

Artikel 22 – Gedrag van Gebruiker

1. Het is Gebruiker niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is hem bijvoorbeeld verboden om:

  • bedreigende taal te gebruiken naar Gebruikers of naar GetOn;
  • onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
  • teksten of beeld- en/of geluidsmateriaal te plaatsen dat inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.
  • direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie, in communicatie naar andere Gebruikers en/of het profiel te vermelden;
  • de gegevens van andere Gebruikers te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.

2. Als een Gebruiker handelt in strijd met het gestelde in dit artikel kan GetOn de Overeenkomst van Gebruiker opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. GetOn stelt Gebruiker op de hoogte van de blokkade of verwijdering onder vermelding van de reden. GetOn kan, maar verplicht zich niet tot, restitutie van het resterende lidmaatschapsgeld met uitzondering van het lidmaatschapsgeld over de opzegtermijn.

3. Gebruiker accepteert dat GetOn als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en gedrag kan controleren in verband met mogelijke overtredingen van dit artikel.

Artikel 23 – Communicatiefaciliteiten

1. GetOn stelt Gebruikers in staat om naar elkaar te sturen. GetOn zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Gebruikers aan andere Gebruikers doorgeven.

2. GetOn adviseert Gebruikers om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website. GetOn raadt Gebruikers in het bijzonder aan om geen persoonlijke (financiële) inloggegevens op te nemen in berichten.

Artikel 24 – Beschikbaarheid GetOn website

GetOn staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. GetOn streeft ernaar om zich in te spannen om de GetOn website en de toegang tot de GetOn website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat GetOn niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de GetOn website. GetOn is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de GetOn website en het gebruik van de GetOn website op te schorten. GetOn is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de GetOn website te kunnen waarborgen.

Artikel 25 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van GetOn of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is GetOn gerechtigd om dat deel van de GetOn website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. GetOn zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is GetOn aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 26 – Beperking aansprakelijkheid

1. Gebruiker vrijwaart GetOn vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de GetOn website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens GetOn.

2. GetOn is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de GetOn website of die van gelinkte websites of websites.

3. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van GetOn jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door GetOn in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

4. In geen geval is GetOn is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de GetOn website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de GetOn website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

5. GetOn staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens GetOn verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

6. GetOn is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is GetOn aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

7. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van GetOn vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij GetOn. Elke vordering tot schadevergoeding jegens GetOn dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 27 – Klachten

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de GetOn website van GetOn worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@geton.io met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil GetOn de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

3. GetOn zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. Leidt dit niet tot een oplossing dan is het mogelijk om het geschil aan te melden voor bemiddeling via De Geschillencommissie via https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Indien de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het Gebruiker vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 28 – Wijzigingen

GetOn heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de GetOn website inzien.

Artikel 29 – Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen GetOn en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen GetOn en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.